Pronova Fastighetsanalys AB
  Startsida | Kraftverksfastigheter | Samarbete | Litteratur | Offentliga fastigheter | Värdemetoder | Kontakt | 

Värdemetoder

Marknadsvärdebedömning

Pronova Fastighetsanalys AB utför effektiva, lättöversiktliga och säkra marknadsvärdebedömningar. Vi följer marknadens utveckling för olika typer av fastigheter.

Värderingsmetoder

Vid marknadsvärdering av avkastningsbärande fastigheter används i huvudsak två värderingsmetoder. Dessa är ortsprismetoden och någon form av marknadsanpassad nuvärdemetod.

Ortsprismetoden innebär att man med ledning av de priser som betalas för liknande fastigheter inom ett visst område ("orten") bedömer värderingsobjektets marknadsvärde. Metoden leder, rätt använd, direkt fram till ett marknadsvärde.

Nuvärdemetoder är en sammanfattande benämning på metoder där framtida nyttor (nettointäketer eller driftnetton) från fastigheten diskonteras hem till värdetidpunkten. För att bedöma ett marknadsvärde med ledning av nuvärdemetoden, måste de ingående parametrarna, t. ex. hyror, drift- och underhållskostnader, val av kalkylränta o s v, åsättas värden som är "marknadsmässiga".

Oftast nyttjas numera en marknadsanpassad nuvärdemetod (intäkt-kostnadanalys( eller I/K-metoden vid värdering av avkastningsbärande fastigheter.

Formelsambandet vid marknadsvärdebedömning, I/K-metoden


 

V = Marknadsvärde

H = Hyresintäkter

DoU = Drift- och Underhållskostnader

F = Fastighetsskatt

p = Kalkylränta (direktavkastning på totalt kapital

Kalkylränta (direktavkastning på totalt kapital)

Kalkylräntan är oftast den svåraste parametern att bedöma. Kalkylräntan anger det avkastningskrav marknaden ställer på värderingsobjektet i drift. Det vill säga driftnettot (intäkter - kostnader exkl. räntor och amroteringar) i förhållande till marknadsvärdet ger kalkylräntan eller direktavkastning på totalt kapital som procentsatsen även kallas som lönsamhetsmått.

Kalkylräntan består av följande delar:

  • realränta
  • risktillägg
  • avskrivning
  • tillägg eller avdrag för driftnettots utveckling i förhållande till inflationen
Startsida » Värdemetoder

 

Produktion: Limepark.se