Pronova Fastighetsanalys AB
  Startsida | Kraftverksfastigheter | Samarbete | Litteratur | Offentliga fastigheter | Värdemetoder | Kontakt | 

Offentliga fastigheter

Värdering av offentliga fastigheter

Det kan vara svårt att bedöma ett sannolikt marknadsvärde för fastigheter som ingår i någon form av offentlig verksamhet såsom

  • skolor
  • barnstugor
  • fritidshem
  • fritidsanläggningar
  • vårdinrättmingar
  • servicehem
  • m m
Pronova Fastighetsanalys AB har bl a specialiserat sig på värdering av fastigheter som ingår i någon form av offentlig verksamhet.

Marknadsvärde för offentliga fastigheter

Marknadsanpassningen för dessa fastigheter baseras därvid på genomförda ortsprisutredningar för fastigheter med jämförbara lägen men med verksamheter som kontor, industrikontor, produktionslokaler o dyl där det finns en fungerande marknad.

Skolor, fritidsanläggningar, servicehus och liknande har en begränsad marknad varför det är svårt att få direkta noteringar på marknadsvärdenivåer för dessa typer av fastigheter. En marknadsvärdebedömning blir därför ett mer eller mindre hypotetiskt resonemang där marknadskännedom från liknande fastigheter inom andra verksamhetsområden får bli styrande och vägledande för bedömning av marknadsvärdenivån.

Utgångspunkten är dock att den i de berörda fastigheterna pågående verksamheten är långsiktig och att den avses bedrivas med pågående eller annan liknande verksamhet.
Startsida » Offentliga fastigheter

 

Produktion: Limepark.se